Regulamin sklepu coffeecats.pl

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.coffeecats.pl określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności, opublikowanej na stronie sklepu internetowego www.coffeecats.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma między innymi prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i modyfikacji.

1. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorą czynnosci prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnościa gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – firma: SAT-VEND s.j. z siedzibą 20-616 Lublin, ul.Gliniana 32/19, NIP: 712-314-16-35, REGON: 060412486, adres poczty elektronicznej: info@coffeecats.pl, numer telefonu: 81 728 51 49.

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Kontaktowy – formularz interaktywny umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towaru do koszyka elektronicznego a także określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.coffeecats.pl dostępny pod adresem strony internetowej www.coffeecats.pl/regulamin

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.coffeecats.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzez Klienta

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.coffeecats.pl, w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z nim, jego odtwarzanie a także utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i / lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Sklep Internetowy www.coffeecats.pl jest własnością SAT-VEND spółka jawna Małgorzata i Grzegorz Chmielewscy, 20-616 Lublin, ul. Gliniana 32/19, NIP: 712-314-16-35, Podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.coffeecats.pl/polityka-prywatnosci

4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść, aktualizacji i modyfikacji.

6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

8. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

9. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.

10. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy nieodpłatne usługi: Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter.

2. Korzystanie z dostępnych w Sklepie Internetowym Usług Elektronicznych jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop, inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
 • Dostęp do poczty elektronicznej,
 • Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
 • Włączcenie w przeglądarce internetowej Javascript

4. Umowa o świadczenie Usługi, która polega na przeglądaniu informacji umieszczonych na Stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

Usługa Formularz Kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, która umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi.
 2. Skorzystanie z usługi jest możliwe po wybraniu podstrony Kontakt, dostępnej pod adresem www.coffeecats.pl/kontakt, podaniu imienia i nazwiska, prawidłowego adresu poczy elektronicznej oraz numeru telefonu, wypełnieniu pola wiadomości oraz prawidłowym wysłaniu wiadomości.

Usługa Formularz Zamówienia

 1. Usługa o świadczenie Usługi elektronicznej, która umożliwia Klientom złożenia Zamówienia za pomocą formularza zawierana jest na czas oznaczony w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia bądź przesłania prawidłowo uzupełnionego Formularza zamówienia do Sprzedawcy i złożenia Zamówienia.
 2. Formularz jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy Konsument uzupełniając go miał możliwość dokładnego zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo dokonaniu zmiany Umowy.
 3. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych czynności. Wypełnienie Formularza Zamówienia, zatwierdzenie zakupu i potwierdzenie konieczności zapłaty cenu. Do momentu kliknięcia przycisku potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefony a także dane dotyczące zawieranej Umowy Sprzedaży tj. towar, ilość, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

Usługa Newsletter:

 1. Usługa Elektroniczna Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie oraz bez podawania przyczyny wypisać się z Newslettera, czyli rezygnacja z Newslettera, poprzez przesłanie informacji Usługodawcy o chęci wypisania się z Newslettera na adres info@coffeecats.pl.
 2. Usługa korzystania z Newslettera następuje po uzupełnieniu zakładki Newsletter widocznej na stronie Sklepu Internetowego następującymi danymi: adres poczty elektronicznej. Na podany adres przesyłane będą kolejne edycje Newslettera. Zapis do Newslettera następuje po kliknięciu pola Zapisz się. Do Newslettera można się także zapisać poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa podczas składania zamówienia.

4. Składanie zamówień, umowa sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym odbywa się w następującej procedurze:

 • Dokonanie wyboru Towaru poprzez dodanie go do elektronicznego koszyka wybierając przycisk Dodaj do koszyka.
 • Uzupełnienie Formularza zamówienia prawidłowymi i prawdziwymi danymi (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres dostawy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), sposób dostawy, metoda płatności.
 • Prawidłowe uzupełnienie Formularza zamówienia spowoduje wyświetlenie podsumowanie złożonego Zamówienia (jednostkowa oraz łączna cena zamówionych Towarów wraz z podatkami, kosztami dostawy, sposób dostawy, metoda płatności, dane Klienta)

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Sklep jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W tym czasie można składać zamówienia za pośrednictwem sklepu.

5. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostanie zrealizowane prawidłowo po właściwym wypełnieniu formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

6. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu z potwierdzeniem przyjęcie zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

5. Realizacja zamówień i dostawa

1. Dostawa Towarów dostępna jest nie tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Jednakże, w przypadku chęci złożenia Zamówienia z dostawą poza obszar Polski należy uprzednio skontaktować się z pracownikami Sklepu w celu uzgodnienia szczegółów.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub do Paczkomatów InPost. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. Sprzedawca nie odpowiada za dostawę Towaru w sytuacji, gdy Klient wprowadził niepoprawny adres w trakcie składania Zamówienia i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy.

5. Termin realizacji dostawy standardowo wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pełnej płatności za złożone przez Klienta Zamówienia, chyba, że informacje dotyczące danego produktu stanowią inaczej. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary o różnym terminie dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności, o których Klient jest informowany na etapie składania zamówienia.

7. Klient, który wybrał metodę płatności za pobraniem (przy odbiorze zamawianego towaru), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. Odmowa odbioru Zamówienia pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Wówczas na podstawie art. 395 k.c. Sprzedawca zachowuje prawo domagania się od Klienta naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania, a więc pokrycie kosztów nieodebranej przesyłki

8. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba przez niego upoważniona powinna sprawdzić stan opakowania (uszkodzenia, ingerencja ze strony osoby nieuprawnionej). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

6. Ceny i płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, netto oraz brutto (z VAT), ceny zawierają cło oraz wszelkie inne składniki.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez następujące metody:

 • Elektroniczny przelew bankowy realizowany za pośrednictwem systemu Przelewy24
 • Płatności za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24
 • Płatność przy odbiorze – wybierając metodę dostawy Kurier DPD Pobranie
 • Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. Procedura reklamacji i zwroty

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Sprzedawca nie odpowiada za wady spowodowane niepoprawnym użytkowaniem Towaru lub zniszczeniami, za które odpowiedzialne są zdarzenia niezależne od Sprzedawcy (np. nieprzewidywalne stany atmosferyczne, zniszczenie paczki przez listonosza).

4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć między innymi pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6. Reklamacje zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji).

7. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 30 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar należy odesłać na adres: ul. Diamentowa 5/8, 20-447 Lublin.

9. Konsument ponosi koszty przesyłki zwracanego Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania w sposób inny niż było to wskazane.

11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

8. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są w języku polskim.

2. Regulamin może zostać zmieniony jedynie z ważnych przyczyn jak zmiana przepisów prawa, zmiana metoda płatności, zmiana metod dostawy – w takim zakresie, w jakim zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

3. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Zobacz również

-10% do pierwszego zamówienia

Kod zniżkowy otrzymasz w wiadomości email po zapisaniu się do newslettera!

Informacja o plikach cookies

Ta strona korzysta z plików cookies, aby lepiej świadczyć usługi. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.